วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบ 20 ข้อ

การออกข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลย 20 ข้อ
1. ข้อใดคือความหมายของการสื่อสารข้อมูล
ก. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
ข. หรือ พาหะ เพื่อนำข่าวสารนั้นไปถึงกันโดยใช้เคลื่อนวิทยุที่มีความถี่สูงเป็น คลื่นพาห์ ช่วยนำสัญญาณทาง
ค. เป็นการส่งสารสนเทศในรูปแบบของตัวอักษร
ง. อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ
เฉลย ก. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
2. สัญญาณดิจิตอล คือข้อใด
ก. เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (sine wave) โดยแต่ละคลื่นจะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณที่ต่างกัน
ข. เป็นสัญญาณที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นค่าของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1"
ค. เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องเทอร์มินอล หรือ คอมพิวเตอร์เพียง 2 เครื่อง โดยผ่านทางสายสื่อสารเพียงสายเดียว
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ข. เป็นสัญญาณที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นค่าของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1"
3. การสื่อสารข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 1ประเภท ข. 2ประเภท
ค. 3 ประเภท ง. 4ประเภท
เฉลย ข. 2ประเภท
4. การมอดูเลตสัญญาณอนาล็อกมีกี่วิธี
ก. 1 วิธี ข. 2 วิธี
ค. 3 วิธี ง. 4 วิธี
เฉลย ค. 3 วิธี
5. ข้อดีของสายคู่บิดเกลียว
ก.มีราคาถูก ข.ใช้งานง่ายมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ค.ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบา ง.ถูกทุกข้อ
เฉลย ง.ถูกทุกข้อ
6. จุดปลายทางของข่าวสาร หมายถึง ส่วนประกอบใดขององค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ก. ผู้ส่งข่าวสาร ข. ช่องสัญญาณ
ค. การเข้ารหัส ง. ผู้รับข่าวสาร
เฉลย ง. ผู้รับข่าวสาร
7. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คือความหมายของข้อใด
ก. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค. ช่องทางการสื่อสาร
ข. การเชื่อมต่อแบบรวมกลุ่ม ง. อุปกรณ์ในเครือข่าย
เฉลย ก. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ก. โมเด็ม ข. ช่องทางการส่งสัญญาณ
ค. ตัวรับข้อมูล ง. ตัวส่งข้อมูล
เฉลย ก. โมเด็ม
9. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายหมายถึงข้อใด
ก. แผงวงจรสำหรับ ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครือข่าย ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย
ข. อุปกรณ์สำหรับการแปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital) จากคอมพิวเตอร์ด้านผู้ส่ง เพื่อส่งไปตามสายสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอก
ค. อุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง. ไม่มีข้อใดถูก
เฉลย ก. แผงวงจรสำหรับ ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครือข่าย ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย
10. องค์ประกอบของการสื่อสารในระบบโทรคมนาคม แบ่งได้กี่ส่วน
ก. 1 ส่วน ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน ง. 4 ส่วน
เฉลย ข. 2 ส่วน
11. สิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบเครื่อข่ายข้อมูลมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
ก. การส่งอีเมลล์ ข. การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน และการเชื่อมต่อหรือการสื่อสาร
ค. การคุยกันผ่านทางเอ็มเอชเอ็ม ง. การอัพโหลดภาพและข้อมูล
เฉลย ข. การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน และการเชื่อมต่อหรือการสื่อสาร
12. การเชื่อมต่อแบบหลายจุดตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใด
ก. Switched Network ข. Point to Point Line
ค. multiplex ง. Multipoint or Multidrop
เฉลย ง. Multipoint or Multidrop
13. Switched Network คื่อการเชื่อมต่อแบบใด
ก. การเชื่อมต่อแบบพื้นฐาน ข.การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
ค.การเชื่อมต่อแบบรวมกลุ่ม ง. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสลับช่องทางการสื่อสาร
เฉลย ง. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบสลับช่องทางการสื่อสาร
14. แหล่งกำเนิดของข่าวสาร หมายถึง ส่วนประกอบใดขององค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ก. การเข้ารหัส ข. ช่องสัญญาณ
ค.ผู้รับข่าวสาร ง. ผู้ส่งข่าวสาร
เฉลย ง. ผู้ส่งข่าวสาร
15. ข้อเสียของการมอดูเลตแบบFM คือ
ก. มีแอมปลิจูดคงที่แต่ความถี่ของสัญญาณจะไม่คงที่
ข. จะต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าช่วยพาสัญญาณเหล่านั้นให้เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ค. ต้องการแบนด์วิดท์ที่มีขนาดกว้างเนื่องจากสัญญาณข้อมูลมีหลายความถี่
ง. สัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ต้องความเร็วในการส่งข้อมูลสูงนิยมใช้การมอดูเลตแบบPM
เฉลย ค. ต้องการแบนด์วิดท์ที่มีขนาดกว้างเนื่องจากสัญญาณข้อมูลมีหลายความถี่
16. ประเทศไทยมีการนำโทรศัพท์มาใช้ในครั้งแรกในปี พ. ศ. ใด
ก.2420 ข.2421
ค.2424 ง.2423
เฉลย ค.2424
17. multiplex หมายถึง
ก. การส่งข้อมูล ข.การรวมสัญญาณ
ค. การแปลงสัญญาณ ง. การเชื่อมโยงกับเครื่อข่าย
เฉลย ข.การรวมสัญญาณ
18. การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องเทอร์มินอล หรือ คอมพิวเตอร์เพียง 2 เครื่อง โดยผ่านทางสายสื่อสารเพียงสายเดียวและความยาวของสายไม่ จำกัดเป็นการเชื่อมโยงแบบใด
ก. การเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุด ข.รูปการเชื่อมโยงแบบหลายจุด
ค.การเชื่อมโยงแบบหลายจุด ง. การเชื่อมโยงทั่วไป
เฉลย ก. การเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุด
19. การส่งสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแบบใด
ก.ไม่แบบต่อเนื่อง ข. แบบไม่ต่อกับโทรศัพท์
ค. แบบต่อเนื่อง ง. แบบต่อกับโทรศัพท์
เฉลย ก.ไม่แบบต่อเนื่อง
20. ประเทศเป็นคนค้นพบการการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นประเทศแรก
ก. สหรัฐอเมริกา ข. ลาว
ค อินโดนีเซีย ง. ฮ่องกง
เฉลย ก. สหรัฐอเมริกา

2 ความคิดเห็น: